“به خانه عـطر بُـرنا خوش آمدید، همراهی شما سر افرازی ما و پشتیبانی از خرید شما افتخار ما”

محمد قشقائی / مدیر عطر بُرنا

قفسه عطرهای بُـرنا

برگزیده ‌های عـطر بُـرنا

کالاهای‌ویژه
عطرهای ویژه خانه عطر برنا
خوشبوی های ویژه خانه عطر
حیاتی ۹۸۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
باکارات رژ ۵۴۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
عطر اسپلندور بلک
اسپلندور ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
نرولی پورتوفینو ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
برایت کریستال ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
۲۱۲ سسکی ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
عطرهای ویژه برنا
خوشبوی های ویژه خانه عطر
میس دیور ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
عطرهای ویژه برنا
مای وی ۶,۸۹۹,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
عطرهای ویژه خانه عطر برنا
اپیولنت گلد ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
عطرهای ویژه خانه عطر برنا
انکر نویر ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
عطرهای ویژه خانه عطر برنا
اونتوس ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
عطرهای ویژه خانه عطر برنا
اینترلود ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
عطرهای ویژه خانه عطر برنا
پور هوم ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
عطرهای ویژه خانه عطر برنا
ساواج الکسیر ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
عطرهای ویژه خانه عطر برنا
شنل بلو ۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
عطرهای ویژه خانه عطر برنا
فارنهایت ۹,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
۲۱۲ سسکی ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
عطرهای ویژه خانه عطر برنا
ادیکت ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
عطرهای ویژه خانه عطر برنا
باربری بریت ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
برایت کریستال ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
عطرهای ویژه خانه عطر برنا
بلک ایکس اس ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
عطرهای ویژه خانه عطر برنا
پویزن گرل ۱۰,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
عطرهای ویژه خانه عطر برنا
خوشبوی های ویژه خانه عطر
گود گرل ۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
عطرهای ویژه برنا
مای وی ۶,۸۹۹,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
عطر اسپلندور بلک
اسپلندور ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
باکارات رژ ۵۴۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
عطرهای ویژه خانه عطر برنا
خوشبوی های ویژه خانه عطر
حیاتی ۹۸۰,۰۰۰ تومان
کالاهای‌ویژه
نرولی پورتوفینو ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

برگزیده های عـطر بُـرنا

عطرهای ویژه خانه عطر برنا
حیاتی ۹۸۰,۰۰۰ تومان
باکارات رژ ۵۴۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
عطر اسپلندور بلک
اسپلندور ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
نرولی پورتوفینو ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
برایت کریستال ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

پر طرفدار

پر فروش ها

برگزیده

قفسه‌ها‌ی ویترینِ بُـرنا